بلبرینگ ۵تیکه کفگرد ۵۲۲۰۵

بلبرینگ کف گرد در یک جهت و دو جهت درست شده است. این نوع بلبرینگ ها فقط برای تحمل بارهای محوری طراحی شده اند و نباید برای بارهای شعاعی استفاده شوند و در انواع یک طرفه و دو طرفه ارائه شده اند. همچنین سرعت چرخش آنها می تواند قابل توجه باشد. اجزا این سری از بلبرینگ ها جدایی پذیرند و در نتیجه جازدن آنها راحت است چون واشر شفت, واشر محفظه, ساچمه و قفسه به صورت جداگانه جازده می شوند. ویژگی بلبرینگ های کف گرد آن است که دارای دقت عملکرد بالا و ظرفیت تحمل بار زیاد می باشند.

بلبرینگ ۵تیکه کفگرد ۵۲۲۰۵

 

مشخصات فنی بلبرینگ کف گرد

بلبرینگ کف گرد در یک جهت و دو جهت درست شده است. این نوع بلبرینگ ها فقط برای تحمل بارهای محوری طراحی شده اند و نباید برای بارهای شعاعی استفاده شوند و در انواع یک طرفه و دو طرفه ارائه شده اند. همچنین سرعت چرخش آنها می تواند قابل توجه باشد. اجزا این سری از بلبرینگ ها جدایی پذیرند و در نتیجه جازدن آنها راحت است چون واشر شفت, واشر محفظه, ساچمه و قفسه به صورت جداگانه جازده می شوند. ویژگی بلبرینگ های کف گرد آن است که دارای دقت عملکرد بالا و ظرفیت تحمل بار زیاد می باشند.

انواع بلبرینگ های کف گرد SKF

بلبرینگ های کف گرد SKG در سری های زیر تولید می شوند:

 • بلبرینگ های کف گرد یک طرفه SKF
 • بلبرینگ های کف گرد یک طرفه با واشر محفظه کروی و واشر نگه دارنده SKF
 • بلبرینگ های کف گرد دو طرفه SKF

قفسه  بلبرینگ های کف گرد SKF

جنس قفسه بلبرینگ های کف گرد SKF به شرح زیر می باشد:

 • قفسه از جنس فولاد پرس شده
 • قفسه از جنس برنج ماشین کاری شده
 • قفسه از جنس فولاد ماشین کاری شده

پسوند های به کار رفته در بلبرینگ های کف گرد SKF

 • F : قفسه بلبرینگ کف گرد SKF از جنس فولاد ماشین کاری شده
 • M : قفسه بلبرینگ کف گرد SKF از جنس برنج ماشین کاری شده
 • P5 : دقت کارکرد و دقت ابعاد مطابق کلاس استاندارد 5
 • P6 : دقت کارکرد و دقت ابعاد بهتر از حالت استاندارد مطابق کلاس استاندار 6

در سرعت های بالاتر، این بلبرینگ ها نیازمند روغن کاری می باشند. معمولا، این بلبرینگ ها از دو واشر به عنوان راهگاه تشکیل شده اند که ساچمه ها درون آنها می غلتند. بلبرینگ های کف گرد می توانند برای عملکرد در سرعت های بالاتر اما بارهای کمتر به کار گرفته شوند.

بلبرینگ کف گرد یک طرفه (Single direction thrust ball bearings)

بلبرینگ کف گرد تک جهت SKF

بلبرینگ کف گرد یک طرفه جهت تحمل بارهای محوری فقط در یک جهت به کار می روند. این بلبرینگ ها برای موقعیت دهی محور شافت و تحمل بار وارد شده، فقط از یک طرف مناسب هستند و اصلا نمی توانند بار شعاعی را تحمل کنند. بلبرینگ کف گرد تک ردیفه از یک واشر با شیار ساچمه، قفسه به همراه ساچمه ها و یک واشر محفظه با شیار ساچمه تشکیل شده است. واشر محفظه بنا به نیاز می تواند به صورت تخت و مسطح و یا قوسی شکل ساخته شود که در حالت دوم در صورتیکه از یک واشر نشیمن گاه نیز استفاده شود، برینگ قادر به تطابق با ناهمراستائی های اولیه شافت خواهد بود. نظربه اینکه بلبرینگ قابل تفکیک شدن است، نصب آنها ساده است.

کد های فنی بلبرینگ کف گرد یک ردیفه اس کا اف

 • قطر داخلی 3 میلی متر: BA 3
 • قطر داخلی 4 میلی متر: BA 4
 • قطر داخلی 5 میلی متر: BA 5
 • قطر داخلی 6 میلی متر: BA 6
 • قطر داخلی 7 میلی متر: BA 7
 • قطر داخلی 8 میلی متر: BA 8
 • قطر داخلی 9 میلی متر: BA 9
 • قطر داخلی 10 میلی متر: 51100 و 51200
 • قطر داخلی 12 میلی متر: 51101 و 51201
 • قطر داخلی 15 میلی متر: 51102 و 51202
 • قطر داخلی 17 میلی متر: 51103 و 51203
 • قطر داخلی 20 میلی متر: 51104 و 51204
 • قطر داخلی 25 میلی متر: 51105 و 51205 و 51305 و 51405
 • قطر داخلی 30 میلی متر: 51106 و 51206 و 51306 و 51406
 • قطر داخلی 35 میلی متر: 51107 و 51207 و 51307 و 51407
 • قطر داخلی 40 میلی متر: 51108 و 51208 و 51308 و 51408
 • قطر داخلی 45 میلی متر: 51109 و 51209 و 51309 و 51409
 • قطر داخلی 50 میلی متر: 51110 و 51210 و 51310 و 51410
 • قطر داخلی 55 میلی متر: 51111 و 51211 و 51311 و 51411
 • قطر داخلی 60 میلی متر: 51112 و 51212 و 51312 و 51412 M
 • قطر داخلی 65 میلی متر: 51113 و 51213 و 51313 و 51413 M
 • قطر داخلی 70 میلی متر: 51114 و 51214 و 51314 و 51414 M
 • قطر داخلی 75 میلی متر: 51115 و 51215 و 51315 و 51415 M
 • قطر داخلی 80 میلی متر: 51116 و 51216 و 51316 و 51416 M
 • قطر داخلی 85 میلی متر: 51117 و 51217 و 51317 و 51417 M
 • قطر داخلی 90 میلی متر: 51118 و 51218 و 51318 و 51418 M
 • قطر داخلی 100 میلی متر: 51120 و 51220 و 51320 و 51420 M
 • قطر داخلی 110 میلی متر: 51122 و 51222 و 51322 M و 51422 M
 • قطر داخلی 120 میلی متر: 51124 و 51224 و 51324 M و 51424 M
 • قطر داخلی 130 میلی متر: 51126 و 51226 و 51326 M و 51426 M
 • قطر داخلی 140 میلی متر: 51128 و 51228 و 51328 M و 51428 M
 • قطر داخلی 150 میلی متر: 51130 M و 51230 M و 51330 M و 51430 M
 • قطر داخلی 160 میلی متر: 51132 M و 51232 M و 51332 M
 • قطر داخلی 170 میلی متر: 51134 M و 51234 M و 51334 M
 • قطر داخلی 180 میلی متر: 51136 M و 51236 M و 51336 M
 • قطر داخلی 190 میلی متر: 51138 M و 51238 M و 51338 M
 • قطر داخلی 200 میلی متر: 51140 M و 51240 M و 51340 M
 • قطر داخلی 220 میلی متر: 51144 M و 51244 M
 • قطر داخلی 240 میلی متر: 51148 M و 51248 M
 • قطر داخلی 260 میلی متر: 51152 M و 51252 M
 • قطر داخلی 280 میلی متر: 51156 M و 51256 M
 • قطر داخلی 300 میلی متر: 51160 M و 51260 M
 • قطر داخلی 320 میلی متر: 51164 M و 51264 F
 • قطر داخلی 340 میلی متر: 51168 M و 51268 F
 • قطر داخلی 360 میلی متر: 51172 F و 51272 F
 • قطر داخلی 380 میلی متر: 51176 F و 51276 F
 • قطر داخلی 400 میلی متر: 51180 F
 • قطر داخلی 420 میلی متر: 51184 F
 • قطر داخلی 440 میلی متر: 51188 F
 • قطر داخلی 460 میلی متر: 51192 F
 • قطر داخلی 480 میلی متر: 51196 F
 • قطر داخلی 500 میلی متر: 511/500 F
 • قطر داخلی قطر داخلی 530 میلی متر: 511/530 F
 • قطر داخلی 560 میلی متر: 511/560 F
 • قطر داخلی قطر داخلی 600 میلی متر: 511/600 F
 • قطر داخلی 630 میلی متر: 511/630 F
 • قطر داخلی 670 میلی متر: 511/670 F

کد های فنی بلبرینگ کف گرد یک ردیفه نشیمنگاه دار اس کا اف

 • قطر داخلی 12 میلی متر: 53201
 • قطر داخلی 15 میلی متر: 53202
 • قطر داخلی 17 میلی متر: 53203
 • قطر داخلی 20 میلی متر: 53204
 • قطر داخلی 25 میلی متر: 53205
 • قطر داخلی 30 میلی متر: 53206 و 53306
 • قطر داخلی 35 میلی متر: 53207 و 53307
 • قطر داخلی 40 میلی متر: 53208 و 53308 و 53408
 • قطر داخلی 45 میلی متر: 53209 و 53309
 • قطر داخلی 50 میلی متر: 53210 و 53310 و 53410
 • قطر داخلی 55 میلی متر: 53211 و 53311 و 53411
 • قطر داخلی 60 میلی متر: 53212 و 53312 و 53412 M
 • قطر داخلی 65 میلی متر: 53213 و 53313 و
 • قطر داخلی 70 میلی متر: 53214 و 53314 و 53414 M
 • قطر داخلی 75 میلی متر: 53215 و 53315 و 53415 M
 • قطر داخلی 80 میلی متر: 53216 و 53316
 • قطر داخلی 85 میلی متر: 53217 و 53317
 • قطر داخلی 90 میلی متر: 53218 و 53318 و 53418 M
 • قطر داخلی 100 میلی متر: 53220 و 53320 و 53420 M
 • قطر داخلی 110 میلی متر: 53222 و 53322 M
 • قطر داخلی 120 میلی متر: 53224 و 53324 M
 • قطر داخلی 130 میلی متر: 53226 و 53228

بلبرینگ کف گرد دو طرفه (Double direction thrust ball bearings)

بلبرینگ کف گرد دو جهت SKF

بلبرینگ کف گرد دو طرفه دو واشر جهت نصب در نشیمنگاه بیرینگ، دو دست ساچمه به همراه قفسه و یک واشر میانی نصب روی شفت دارد. بلبرینگ کف گرد دو طرفه جهت تحمل بارهای با جهات متغیر به کار می روند. بلبرینگ های کف گرد دوطرفه SKF قادر به موقعیت دهی محوری شافت و تحمل بار محوری از دو طرف می باشند و مانند نوع یک ردیفه نباید بار شعاعی به آنها اعمال نمود. این بلبرینگ ها شامل یک واشر شافت با دو شیار ساچمه در دو طرف خود، دو سری قفسه و ساچمه و دو واشر محفظه هستند که همانند نوع قبلی (یک ردیفه) واشرهای محفظه می توانند به صورت مسطح یا قوسی شکل باشند. این نوع بلبرینگ ها نیز قابل تفکیک شدن هستند.

کد های فنی بلبرینگ کف گرد دو ردیفه اس کا اف

 • قطر داخلی 10 میلی متر: 52202
 • قطر داخلی 15 میلی متر: 52204
 • قطر داخلی 20 میلی متر: 52205 و 52305 و 52406
 • قطر داخلی 25 میلی متر: 52206 و 52306 و 52407
 • قطر داخلی 30 میلی متر: 52207 و 52208 و 52307 و 52308 و 52408
 • قطر داخلی 35 میلی متر: 52209 و 52309 و 52409
 • قطر داخلی 40 میلی متر: 52210 و 52310
 • قطر داخلی 45 میلی متر: 52211 و 52311 و 52411
 • قطر داخلی 50 میلی متر: 52212 و 52312 و 52412 M
 • قطر داخلی 55 میلی متر: 52213 و 52214 و 52313 و 52314 و 52414 M
 • قطر داخلی 60 میلی متر: 52215 و 52315
 • قطر داخلی 65 میلی متر: 52216 و 52316
 • قطر داخلی 70 میلی متر: 52217
 • قطر داخلی 75 میلی متر: 52218
 • قطر داخلی 85 میلی متر: 52220 و 52320
 • قطر داخلی 95 میلی متر: 52222
 • قطر داخلی 100 میلی متر: 52224
 • قطر داخلی 110 میلی متر: 52226
 • قطر داخلی 120 میلی متر: 52228
 • قطر داخلی 130 میلی متر: 52230 M
 • قطر داخلی 140 میلی متر: 52232 M
 • قطر داخلی 150 میلی متر: 52234 M و 52236 M

بلبرینگ کف گرد دو ردیفه نشیمنگاه دار اس کا اف

 • قطر داخلی 25 میلی متر: 54306
 • قطر داخلی 30 میلی متر: 54207 و 54208 و 54307 و 54308
 • قطر داخلی 35 میلی متر: 54209 و 54309 و 54409
 • قطر داخلی 40 میلی متر: 54310 و 54410
 • قطر داخلی 45 میلی متر: 54211
 • قطر داخلی 50 میلی متر: 54312
 • قطر داخلی 65 میلی متر: 54316 و 54416 M
 • قطر داخلی 70 میلی متر: 54317
 • قطر داخلی 80 میلی متر: 54420 M

بلبرینگ کف گرد با واشر نشیمنگاه کروی (Thrust ball bearings with sphered housing washers)

بلبرینگ کف گرد با واشر نشیمنگاه کروی SKF

این نوع بلبرینگ می تواند خود را با اشکالات موقعیتی ناشی از گونیا نبودن سطح نشیمنگاه بیرینگ، تطبیق دهد. البته این قابلیت در صورتی که شفت لنگی داشته باشد، باعث بروز مشکل خواهد شد زیرا باعث بروز اصطکاک اضافی در سطح کروی تکیه گاه خواهد شد. بلبرینگ کف گرد با واشر نشیمنگاه کروی SKF در دو نوع تک ردیفه و دو ردیفه طراحی شده است.

قفسه بلبرینگ کف گرد اس کا اف (Cages for Thrust Ball Bearings)

قفسه بلبرینگ کف گرد اس کا اف
Machined steel Machined brass Stamped steel Cage
ball centred ball centred ball centred description
قفسه بلبرینگ کف گرد اس کا اف-4 قفسه بلبرینگ کف گرد اس کا اف-3 قفسه بلبرینگ کف گرد اس کا اف-2 قفسه بلبرینگ کف گرد اس کا اف-1
F M Suffix

محدوده دمایی بلبرینگ کف گرد SKF

125°C (260 °F) where d ≤ 300 mm
150°C (300 °F) where d > 300 mm

روش نام گذاری بلبرینگ کف گرد SKF

بلبرینگ کف گرد SKF از یک شماره فنی و یک پیشوند و پشوند ساخته شده است.

روش نام گذاری بلبرینگ کف گرد SKF

لیست قیمت بلبرینگ کف گرد SKF

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

تاریخ بروزرسانی: 1401/06/27

قیمت بلبرینگ کف گرد اس کا اف

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بلبرینگ ۵تیکه کفگرد ۵۲۲۰۵”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *